Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 315 )~

natuurlijker wijze, nijdig worden moet, wanneer men hem met den meervermogende:,, wier. hii nooit evenaareu kan, geltadig vergelijkt. AJIergemakliikst kan men, immers, zulke Kinderen, als waarover onze verhandeling loopt, vergenoegd doen zijn met hunnen uitwendigen toeftand, en, als de opvoeding maar zorgt, om hen naar eigen waare verdienften te doen (treeven , weet ik niet , waardoor bij hen zulk eene wangunst, en genoegen in eens anders leed, plaats zou kunnen krijgeu. Zijt daarom ook zeer voorzichtig , om deze neigingen niet bij hen te vooronderftellen, wanneer zekere uitdrukkingen dezelven al mogten fchijnen te verraaden'. Gewoonlijk zijn de Kinderen, uit lichtzinnigheid , en onbezonnenheid, onverlchillig, bij de gevaaren van anderen, ea, wanneer zij zich zomtijds lchijnen te vermaaken met eens anders ongelukken, dan hebben dezelven , ongetwijfeld, eenig belagchelijk voorkomen, welk het Kind zoo fterk treft, dat 'er geene gelegenheid voor ernftig nadenken overig blijft. ' — Wanneer echter deze driften , ter kwaader tijd , reeds in het Kinderlijk hart geworteld zijn , dan moet hetzelve door andere middelen te recht gebragt, en zij, zoo dikwijls hen liefdelooze, wangunstige of kwaadaardige uitdrukkingen ontvallen , met liefderijken ernst befchaamd gemaakt worden. Door willekeurige ftraffen, zou men hierin niet verder komen, dan dat men, op zijn best, hen tot huigchelaars maakte. — Gramjckap en wraakzucht ontnemen den mensch, in veele gevallen, die wel willendheid , welke aan grootmoedige zielen eigen is. Hoe kan een hart , welk zich terftond

Sluiten