Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 325 )-

Go» geeft aan elke lijdende ziel de gelegenheid,

om de troostrijke gedachte te behouden , dat de geest iet over het ligcnaam vermag. Wij zijn, bij deze gedachte , nimmer geheel neêrflachtig; de godsdienst verliest alsdan nimmer zijne kracht: dan hebben wij nimmer de droevige ondervinding, dat een kundig en verftandig man , dikwijls, zwakker is in rampen , of in lijden, dan de gemeenste mensch. Wil men Campanella niet gelooven, dat hij in ftaat geweest is , zijne aandacht van alle fmardijke gewaarwordingen zoo zeer aftetrekken, dat hij de pijnbank, zonder veel lijden, zou hebben kunnen doorftaan, men vertrouwe, echter , ten minften op de doorgaande ondervinding, dat zelfs bij de grootfte onrust der zenuwen, door eene fterke afleiding van aandacht, het kwaad altijd verzacht wordt; ja, dikwijls, onverwacht, verdwijnt.

'Veele bekende lijders hebben hunnen geest, door deze afleiding der aandacht, niet alleen, in de grootfte woede, tot bedaarer. gebragt, maar ook, onder de grootfte zwakheden des ligchaams, nog fterk gemaakt. Roüsseaü heeft veeien zijner onfterflijke werken, bijkans onder aanhoudende pijn, gefchreven. Gellert, die, door zijne aangenaame, innemende en leerrijke fchriften, een leeraar van gansch Duitsckland geworden is, was zich zeiven, in de diepfte hijpochondrie, voorzeker de beste Geneesmeefter. Men de l s s o h n , hoewel nimmer zwaarmoedig , leed nogthands, langen tijd, aan eene ongelooflijke zwakheid op de zenuwen; maar geraakte, door zijne onderwerping in het lijden, door geduld

te

Sluiten