Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 337 )—

gen de Kinderziekte over aan de onzekere edelmoedigheid van bijzondere menfchenvrienden, en maakt 'ergeene ftaatszaak van , om dat geheim, welk misfchien duizende Kinderen, duizende Burgers voor het Vaderland fpaaren kan, door inkoop te bemachtigen, openlijk door de geheele maatfchappij bekend te maaken, en oplettend te zorgen, dat elke Kruidmenger dat beproefd middel, naar het algemeene voorfchrift toebereid, voor een maatigen prijs in deszelfs winkel heeft. Ja, opdat ik hier nog een en ander voorbeeld uit onze eigen Nederlanden aanhaale , wordt niet de uitoefening dier onfchatbaare kunst, om doof en ftom geborenen, van de ongelukktgfteSchepzelen , van onnuttige en meestal lastige en fchaadelijke leden der maatfchappij, indedaad tot menfchen, die hun leeven met genoegen genieten, en der zamenleaving met vrucht dienstbaar zijn kunnen, te herfcheppen , overgelaten aan de edele menfchenliefde eens waaren Christen Leeraars , en aan de bermhartigheid van eenige menfchenvrienden , zonder openlijk zulk eenen man van ftaatswegen te vereeren, te beloonen, en zijne kunst in eene algemeeneStaatsfchoole in oefening te brengen, gelijk men hiermede in Frankrijk, in Duitsckland , en Rusland zoo loflijk, is voorgegaan? Ziet men niet flilzwijgend , ondv=elnemend, de werkzaamheid eener maatfchappij aan, welke het edelst doel, het nut van het algemeen, beoogt, daaraan geenszins vruchteloos arbeidt , en daarvoor jaarlijks aanmerklijke onkosten befteeden wil , doch welker werkzaamheid volftrekt nooit het bedoelde nut geheel kan bereiken , zolang 'er de Overheden zich niet mede willen inlaVI.D.1V.S. Z ten,

Sluiten