Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*9<S IJ. VAN HAMELSVELD

wij de fpreekwijs, ontftoken van de hel, in eene Aanmcrhng voor Ongcleerden, gaarn een weinig opgehelderd gezien. ö ^ö

Het Opfchrift van petrus Eerften Brief, leert ons dat dezelve aan de vreemdelingen der verftrooijing in Ponlus, Galatten, enz. gericht is. „ Men heeft zich „ omtrent deze perfoonen verdeeld, zegt de Heer " %™j hamelsveld. Eenige uitleggers willen 'er „ Jooden , die het Christendom hebben aangenomen „ ra het bijzonder door verftaan , anderen mceiien ' " *£ ..?ETRUS bepaaldelijk aan bekeerde Heidenen „ fchnjft; miciiaclis denkt het naast om Joodengenoo„ ten, die nu den Christen godsdienst beleeden — „ liet komt mij voor, dat wij niet behoeven te bii,, zonderen. Petrus fchrijft aan de Christen gcmeeti„ ten in klein-Afic, deze gemeenten waren meestal „ gemengde gemeenten, beflaande gedeeltelijk uit bè„ keerde Jooden, gedeeltelijk uit bekeerde Heidenen „ waarom hij ook in dezen Brief dan van de wet' „ dan van den Afgodsdicnst fpreekt, aan welke bei„ de deze gemeenten weleer verkleefd waren „ weest. (*) — ö

„ Het oogmerk van petrus is, om deze gemeenten „ te vermaancn tot fiandvasligheid in het Christen - «-e„ looi — tot voorzigtighcid in hun gedrag cn verkéerfnö „ — en eindelijk tot liefde en eensgezindheid jegens „ eikanderen. ' ö

Van Hoofdfi. I. 8,9. vinden wij de volgende vertaling: ö

S.'Welken gij lief hebt, zonder hem ooit gezien te

heb-

van hamelsveld, de Verklaring, welke de Hoogt, verschuur gegeven heeft, en welke te vinden is in Sylloge Disfertt. lom 11. Pag. 876.

(*) „ Quinam hi fuerint, ad quos petrus fcribit, optime „ discas ex doctisfima S. Ven. Nic. Nonnenii Disputatione 17c;? „ Brema edit. fisteme paraphrafin hujus Epistolae. Ad eos „ enim datam esfe hanc epistolam argumenris fat firmis pro „ bat, qui maximam partem Judaeorum ex decem tribubus „ in captivitatem Asfijriacam deportatorum fuerunt posteri" Verba funt j. n. richteri in Biblioth. Brem. Nova Cl I Fase 2. Pag. 233. Nat. conf. porro Vitringa ad Jes. T. 1 pae' aér' venema Bist Eeeks. T III. Pag. ,33. evans Gemoedsgefl yan' een Christen. I. Deel. Bladz. 189. 6J

Sluiten