is toegevoegd aan je favorieten.

Thelyphthora; of verhandeling over [...] het verderf der vrouwen, beschouwd naar de gronden der goddelyke wet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£i8 Van de Polygamie,

„ dewelke, om hunnen eigenen afgod van ik weet „ niet wat voor een' Maagdelyken Staat, dien zy „ zeiven niet hadden, op te richten, op eene aller„ godlooste en allerlaaglie wyze van het huwelyk „ gefchreven hebben." Om de waarheid te zeggen, ik kan niet bevatten, dat het gewisfen van ecnigen mensch meer gevangen is onder den ftrik des duivels (2 Tim. II. 26.), dan het gewisfen van hem die zich door dat wangeloof heeft laten vervoeren, dat de echtelooze flaat zuiverder en heiliger, en, als een zulke, GODE aangenamer, dan de huwelykfche, zoude zyn. Zoodanig een mensch, die onder deze verbeelding, zich van het huwelyk onthoudt, leeft in eene gedurige tegenftreving {*) regens

(*) Dr. Mtxander, Hifi. ofWom. (Gefchiedenis der Vrouwen) Vol. II. p. 269. maakt zyne inleiding tot het geene hy aldaar zegt, over het "onderwerp van de ontmanning, onder een godsdienflig oogmerk, met deze welgepaste en fchrandere aanmerking:

,, Df. twee geflachten werden, klaarblykelyk, voor el„ kander beflemd, en Vermeerdert en vermenigvuldigt was

het eerste groote gebod dat hun door den SCHEPPER ,, van het heel-al weid gegeven. Dan onderflel eens dat ,, 'er zoodanig een gebod niet waar' gegeven, hetisech,, ter niet gemaklyk te bevatten, op welke wyze het „ eerst in de gedachten van een mensch is gekomen , dat „ de voortplanting of onderhouding van zynen aart, eene

„ mis-