is toegevoegd aan uw favorieten.

Thelyphthora; of verhandeling over [...] het verderf der vrouwen, beschouwd naar de gronden der goddelyke wet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vdn de Polygamie. 219

gens dat gebod, het welk onder eene inzegening, door GOD werd gegeven - Vermeerdert en vetmemgvuldiget, enz, Dit gefehiede by de oorforongklyke fchepping van man en wyf op de aarde. Gen.I. 27. 28. Ditzelfde gebod werd wederom , by de hernieuwing der aarde na den zondvloed, gegeven: Gen. IX. 1. 7. waar het tweemaal herhaald wordt. Kan dan nu eene tegendreving aan eene zoo uitdrukkelyke, zoo duidelyke, zoodanig herhaalde inzetting des Hemels, voor een wezenlyk gedeelte van rechtfehapenheid en ware heiligheid gehouden worden? Wat is dit anders, dan de Godlyke wysheid en goedertierenheid in het aanzicht vliegen, en zichzelven voor wyzer en heiliger, dan den HEER der weereld, houden? Om hoe veel dan maken zy, welke een eenzaam leven boven de huwelykfche verbindtenis ftellen, zichzelven niet heiliger en beter,

,, misdaad in het oog des Hemels zoude wezen. Hoe „ 'belagchelykook, ondertusfohen, dit begrip moge fchy„ nen, het is een van de geene welke reeds vroeg in „ het menschdom zyn ingeilopen, en het is duidelyk be„ weezen, dat de zedelyke fchepfels het meest onderhe„ vig zyn om van de natuur af te dwalen , en nietalleen„ Ijk aan hare klaarfte voorfchriftenongehoorzaam te zyn; „ maar, in den vtaan van d°n Schepper der natuur te be,, hagen, zichzelven voo' altoos onvatbaar te maken, om „ aan dezelven te gehoorzamen."