is toegevoegd aan uw favorieten.

Thelyphthora; of verhandeling over [...] het verderf der vrouwen, beschouwd naar de gronden der goddelyke wet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Pölygamil. 221

wérd gehoon enz. aldus uit: Dit is de vefkondi„ ging der onthouding, ziende op de geene welke ü zichzelven fnyden om het hningryk der kernei „ len (*)• In den beginne werd deze ftemme nier „ gehoord; maar veeleer: Vermeerdert en verme„ nigvuldiget; want de toegeflotenheid was aan den j, vloek onderworpen ; de polygamie was geoorh loofd " enz. Zyne woorden zyn — „ Vox turtu~ \ ris attdita eft, qu» eft pradicatio continentie , % eos, qui Te caftrant propter regnum ccelorum,

,, fpec-

(*) Diezelfde Bernardus, Abt van Clairval, van denwelken de Ciftertiaanfhe Monniken hunnen naam van Bernardynen hebben, was een der uitmuntenditen Latynfcherï ichryveren der twaalfden eeuwe. Hy was, in eenige opZichten , een man van vernuft, fmaak en oordeel, in anderen lafhartig en bygeloovig. (Zie Mosh. Vol. I. 591.) Van het laatste ligt hier een vry klaar bewys voor onze oogen. Zyne bepaling van het gebod Vermeerdert en vermenigvuldiget, is voorzeker eene meesterlyke greep van dwaasheid en lafheid ; -— en rtogthans is zyne erkenning van het verlof der polygamie, als gepaard gaande met dat gebod, nog veel fchriftuurlyuer en beft-aanbaarder, dan de wangevoelens van zommige andere verklaarders (of liever verduisteraars) der heil. fchrift, dewelke voor de verplichting en voortduring van het gebod zelve uitkomen 1 maar de voortduring en verplichting van die wetten ontkennen, welken de Godlyke wysheid tot deszelfs fchii^ kinge heeft gegeven.