is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdienstplichten, kerkzeden en gewoontens van alle volkeren der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i^o 6ÖDSDI E SST EN

4, daantén Van den mensch veranderd en klootrond „ worden*

,, Zon, Maan, en Sterren , zyn met zielen be<= i, gaafd*

„ jesus christus zal in de toekomende eeuwen 3, nog eens fterven, om voor de gevallene engelen j, eene verzoening te weeg te brengen.

gods magt is niet oneindig, maar kan in foms, mige opzichten paaien gefteld worden.

Na een zeker tydverloop zullen alle veroordeel*

5, den fchuldvergiffenis erlangen , en uit de Hel in j, de eeuwige gelukzaligheid overgebragt worden."

donatus, Bisfchop van Numidie, was het hoofd en de ftichter der Donatiften, welke in Afrika hunne leer met een goed gevolg voortplanteden. Na alvorens door de algemeeire kerk van zyn Bisdom afe gezet te zyn, wendde hy alle pooging aan, om zyne naauwkeurige overdachte leerbegrippen, met die der rechtzinnigen te doen overeenftemmeni Men kan donatus den roem van een fchrander man geweest te zyn, niet ontzeggen. Om zig in de gunst, der Gemeenten intedringen , leerde hy, dat de kerk niet onfeilbaar was ; dat de Doop door iemand , niet tot zynen aanhang behoorende , toegediend, onwettig was : voorts beweerde hy , dat jesus christus hem donatus gerechtigd had , om alle dwaalingen in den Godsdienst uit den weg te ruimen, constantinus de groote, kon deze ketters in hun vermogen niet beteugelen , zy hadden hun eigen Eisfchoppen en kerken , en beriepen fynode

en