is toegevoegd aan je favorieten.

Het leeven van den weleerwaarden [...] heer Jonathan Edwards [...] president van het collegie van New-Jersey.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÓ2 Het leeven van den weleerwaarden

als tegen het kwaad zoude kunnen opweegen. Eevenwel ten einde hij alles doen mogte wat hij konde om zijne teedere en bedroefde Vrienden genoegen te geeven, en om dat in de veelheid der raadgeévers behoudenisfe is, gaf hij zijne toeftemming om den raad van eene Kerkvergaadering in te neemen. Dienvolgens wierd 'er eene Kerkvergaadering te zaamen geroepen, en dezelve vergaaderde te Northampton op den vijftienden dag van Meij 1751.

Bij deeze geleegenheid kwam 'er eene groote beweeging, en oproer in de Stad. De zulken, die om het ontfiag van den Heer Edwards te verkrijgen gc'ïeverd hadden, onderfielden , hoewel zonder eenigen grond, en ftrijdig tegen de waarheid, dat hij met zijne vrienden zaamenfpande en beezig was om zichzelven weederom te Northampton in te voeren. Zij Helden een Remonftrantie op tegen hunne handelingen, en leiden het zelve de vergaadering voor (hoewel zij dezelve voor geene Kerküjke vergaadering erkennen wilden) behelzende veele zwaare , hoewel ongegronde , klagten en befchuldigingen tegen den Heer Edwards , en kwaad-aartige betichtingen ten laste van de partij, die hem aangehangen had: maar zij weigerden het

ge-