is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving van alle de heelkundige operatien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 KORTE BESCHOUWING dee

béd of van eenen ftoel plaatzen, vat de manlijke roede met de linke hand, en met de regte hand breng ik de wél met olie beltreken fonde in de

„ ftaaf als dan daar uitgenomen zijnde , wordt deszelfs ,, plaats bekleed door een dunne zilveren draad, wiens eene

einde geknopt is, en in het geheel gelijk aan die van de „ Catheter, door den zeer beroemden Petit uitgevonden. „ De zeer groote ui trekbaarheid deezer gedeeltelijk metaa„ len , gedeeltelijk harstagtige blaasfonde, gevoegd bij de

noodzaaklijkheid, om den Lijder, die daar van gebruik

maakt, te bevrijden van eene geduurige ontlasting der pis, „ langs de holte van dit werktuig, maaken het gebruik van

den geknopten draad onvermijdelijk. " Zie Heelkundige Mengelfiofen bladz. 384 en volg.

Het is te bejammeren, dat deze Catheters door onze Heelkundigen niet meer gebezigd worden: het voordeel, dat dezélve boven de gewoone zilveren Catheters hebben, is te aanmerklijk om ze niet aan alle oefenende Heelmeesters aan te prijzen; men zie hier over de taal van den beroemden theden in het zo even genoemde werk. Dan mogelijk is de moeite en koste om dezelve te bereiden, oorzaak van het weinig gebruik derzelven. Men vind in Esprit des Journaux Fevrier 1780. pag. 356.,dat de heer Bernard te Parijs Catheters van deze harst ten gebruike voor Heelkundigen zamenflelt; ook heeft de heer theden te Berlijn zig hier toe aangediend , en wij twijlfelen geen oogenblik of ons Nederland levert ook mannen op, die uit liefde voor de konst en ten nutte van hunnen evenmensen, dit werk, namelijk het zamenflellen van Catheters, voor min geoefenden op zig zouden willen neemen : ook vertrouwen wij, dat de heer A. Gobels , zeer beroemd infirumentmaker te Amfterdam , door de onderrigtingen van den heer Gesscher genoegzaam tot derzelver bereiding zal ia Haat

gebragt zijn. De geheele Historie van deze harst kan

men vinden in de dijf. Cbem. Inaug. de refina elastica Cajanenfi.Tu). ad Rhen. 1780. van den te vroeg door den dood weggerukte heer A. Juliaans. Zie ook een uittrekzelhiet van in het genees-rtatuur enbuishoud-kmdig kabinet, tweed* deel, blad». 332 en vtlg.2