is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige verhandeling over de oorzaken, onderscheiding en geneezing der febres catarrhales, welke zich sedert eenige jaaren meer dan voorheen in de Nederlanden vertoond hebben.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 J. V. MICHELL ANTWOORD

ter aan eenen fyftematifchen ziektenkenner (nofologus), dan eenen Geneeskundigen, die de kenteekenen en de geneezing van een heerfchende ziekte, uit de ondervinding opgemaakt, befchryft, voegen zoude. — Ook zoude het nut van diergelyke deehngen en onderdeelingen, in het algemeen niet zeer groot zyn, wyl dezelfde behandeling, na genoeg, in alle de verfchillende wyzingen dier complieatien, te ftade komt, gelyk wy daarna breeder betogen zullen. — Doch het is noodig, dat wy kortlyk aanmerken, dat de zinkingftof zich meestal op de fpieren der uiteinden, keel, borst, of buik plaatst, en fomtyds ook de ingewanden dier holligheden inneemt.

In het eerfte geval, wordt de ziekte rheumatismus tnflammatorius', in heÉ tweede naar de verfchillende deelen, pleuritis, peripneumonia, gastritis, enteritis, cyHitis enz., door de nofologi genaamd.

i. De rheumatismus infiammatorius, is even min, als de andere Febres Catarrhales phlogisticae, algemeen in ons land. -rr» Men treft ze echter fomwylen aan, in Iterke geitellen, meest in

bui^