is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Israëlieten voor de tyden van Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISRAËLIETEN.

4i?

TWEEDE HOOFDSTUK.

Davids voormanen tot het houwen van e-enen tempel. Gewigtige gödfpraak ten voordeele van zyn huis.

Thans heerschte W eene volkomene rust van buiten en van binnen. De Koning zag zyne magt tot zulk eene hoogte, zyn ryk tot zulk eene uitgeftrektheid (*) gebragt, dat hy den grootften Monarchen van zynen tyd het hoofd kon bieden, 't Geenhemzomagtig maakte was de zo menigmaal gebleekené gunst van hem, dien hy als Israëls Heer en Opperkoning eerbiedigde. Zyn voorbeeld had de openbaare godsdienftigheid weder opgewekt , en priesters en Levieten zo werkzaam gemaakt, als zy .federt eeuwen niet geweest waren. Aan de profeetenfchoolen, en inzonderheid aan derzelver ftigter, Samuel , had men te danken , dat 'er tegenwoordig noch voor het heiligdom te Gibeon , noch voor dat op den burg "Zion, noch ten dienfte van '3 Konings hof, godsdienftige -zangers ontbraken; eene geheiligde orde, die in te grooter aanzien ftond, dewyl de Koning zelf het hoofd of de voorftandef daarvan was. Niet zelden gevoelde deeze

zig

(*) Over de iiitgeflrekcheid van het ryk van Drwicf eij Salomo, zie men de Gefcm'edenis van Salomo, I. Boeit; 31. Hoofdft.

VIL DEEL, Dd

Davit»; lil. Boe8s 11.

IlOOFDST.

David op' zynen lioogften trap van vtiorfpOeil.'