is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van Guiana, en een bericht van de rivieren en plantagien Berbice, Essequebe en Demerary. In brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rest van het lichaem was bruin. In haer buik vondt men een kleinen Wirrebocerra, of jong Hert, door het verteerende maegvocht reeds zoo ver ontbonden, dat geen deel er van aen elkander bleef hangen. De ingewanden waren bekleed met een groote meenigte vets, waervan een aen" merklyk gedeelte gezuiverd, en tot uitwendig gebruik voor pynen, kneuzingen enz. bewaerd, en gedeeltelyk door byna de geheele Colonie verfpreid wierdt. Een dergelyke Slang werdt kort daer na gedood op de Plantagie Dalgin, aen den overkant der Riviere. Haer beet is niet vergiftig. Als haer maeg vol is liggen zy ftil, tot dat haer genomen voedzel verteerd is, en 't was in dezen ,ftaet van rust, waerin men deze beiden had door den kop gefchoten. Men zegt, dat zy een ver* mogen hebben om de Dieren te betoveren, of binnen haer bereik te lokken. (*)

De Commodee is een twee flachtige Slang, van omtrent vyftien voeten lang en achtien duimen

(*) Wat van dit voorgeven zy, kan men zien by den Heer Kalm in zyne Reize door Noord-America, Deel. I. bj. 137. en 138. alivaer hy de manier, waerop die zoo. genoemde betoovering toegaet, omftandig befchryft: doch men zie niet over 't hoofd de Aenteekening van den Heer Forster daer ter plaetze, noch vergeete alles te vergelyken met het geen de Heer Kalm nader fchr-yft D. 2. bl. 33? 34. (N. V.)

L 3