is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Frederik baron de Trenck.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baron de Trenck. 97 Hy alleen wift het; hy was dan buyten twyffel eenen uytzendeling van Fouquet, en de oorzaelc dat wy in die moeyelykheyd geraekten , daer wy ons nogtans gelukkiglyk uyt worftelden.

In d'eerfte beweging die dezen fchandeiyken lilt in my veroqrzaekte , wilde ik feffens met den degen in de hand nae de kamer van die fchelmen loopen : Lazarus en Schell wederhielden my , en den eerften aenzogt my vuuriglyk en langen tyd om by hem te blyven tot dat myne moeder my geld zoude overgezonden hebben om onze perykelen op de reyze te verminderen , en de pynelykheden van den weg te verzoeten. Alles was te vergeefs; ik had voorgenomen van hun aen te inreken ; ik was niet verzekerd dat eenen brief het uytwerkrel zoude gedaen hebben dat ik begeerde ; ik wilde vertrekken. Lazarus vertoonde my dat wy van deze perfoonen zekerlyk zouden aengetaft Worden op de groote baen. Zoo veel te beter, antwoordde ik hem; ik zal dan gelegendheyd hebben om hun nae d'andere wereld te zenden , en deze fchelmen te ftraffen , dié de wegen onveylig maeken. Des anderendags geheel vroeg

Warïlïu dk HeCren ' Cn namen de ÜTeék nae Lazarus dede zoo veel, dat hy ons, fchier met geweld , nog twee dagen in zyn huys hield ; en hy ga! ons de 6 ducaeten die hy van de Pruyfienaeren ontfangen had. Wy kngten ons elk een hemde , nog een paer zak - piftolen , kouflèn en andere noodige dingen : vervolgens vertrokken wy, naer op de teerbertigfte maniere onze dankbaerheyd en verpligting betuygd te hebben aen den beleef iften en eerlykften van de weerden , die ons de befte onderrigtingen gaf tot onze veyligheyd op de baen. 3 Den 7 van Februarius van Ezenftochow tot yankow 2 mylen. Ons voornemen , wel over. Peel I. N