is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Frederik baron de Trenck.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baron de Trenck, 99 "Relyk het deel van den gemeynen foldaret zyn : zy ryden te peerde, zwemmen, en zyn in alle tyden van 't jaer bloot gefield aen de ongemakken van het weder; ook waflèn zy gelyk de cederboomen op den berg Libanus, en hunne ziel is vlug om haer te verheffen.

Myne pen is noyt bevlekt geworden van de veragtelyke vleyerye; ik eere de klaerziende.moeder die geene verwaende luyaerden voed , maer Prinfen die nut zyn aèn het vaderland.

Gelukkig is den Staet daer de Vorften weten dat hy hun eygen goed niet is, maer dat zy gefield zyn om hem 'gelukkig te maeken. Zouden' wy , als flaeven , nog gegeefièld worden met de yzere roede der onbepaelde magt, waer 't dat de verworpenheyd het zoog van onze moeders niet vergiftigd had , en indien het getal der wysfte met vrugt konde werken op den zwerm' van een kruypende volk ? Patiëntie. . . . Het is daer-entufïchen onbetwiftelyk dat eenen Monarch die van zyne onderdaenen bemind word ,. de zelve, en hem daer by, veel gelukkiger maekt als eenen vermogenden dwingeland die maer gevreesd wild zyn.

Myne vreugd was te Berlin uytnemende. Als ik in het Hof trad , de bergers (tonden met benden vergaederd aen de poorten , en naer dat iemand gezeyd had : Daer is Trenck ! zy riepen alle gelyk Wel gekomen in het vaderland ! Verfcheyde reykten my de hand toe, en hunne oogen vol traenen lieten my aen hunne blydfchap niet twyffelen.

Hoe veeldiergelyke ver-toogen heb ik niet gezien in alle byeenkomften van die ftad ? Eenen kwaeddoender aen wie men genaede gedaen heeft , word zoo niet gehandeld ; deze vergelding komt aen de rechtveetdige alleen toe, en ik heb die ontfangen in de geheele uytgeftrektheyd der Staeten vaiï'