is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Frederik baron de Trenck.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leven van Frederik Pruyflèn. O wereld ! ó bedrogene wereld ! verleyd door den fchyn , beftierd door de vooroordeelen , wat is uwe glorie ? hoe fchandelyk is uwe zwakheyd ? Groot , als den Vorft die u re-, geerd weldaedig en rechtveerdig is; vreed , als hy ongevoelig is; uwe vonniflèn zyn altyd gegrond op de ftem van den meefter.

Nimmer heeft men op de aerde een treffender voorbeeld van deze waerheyd gezien als in mynen perfoon. Ik was te Maegdenburg belaeden met zwaere ketens , die in den muer gezegeld waeren ; ik zugtte daer thien jaeren in eene vervaerelyke gevangenis, in de welke ik alderleye ongemakken moeft verdraegen; als honger,dorft, koude , naektheyd , verfmaeding, immers alle ellenden. Waerom ? Om dat eenen misleydden Koning geloofde dat ik misdaedig was. In 't vervolg , als dien wyzen Koning zyne dwaeling gewaer wierd , hy konde de verbeelding niet verdraegen dat men hem zoude konnen verwyten dat hy te haeftig gevonnift had;zyn hert verfteende, zelfs tot de vreedheyd.

Schier al de wereld wift alsdan dat ik onlchuldig mneft lyden , en de geringde, misdaed niet bedreven had ; doch een-ider riep: Kruyjl hem! Waerom ? Om dat myne verwyzing uyt den mond van Frederik kwam, die het zoo wilde. Myn eygen maegfchap fchaemde zig mynen naem te voeren ; men dede myne zufter een crimineel proces aen, om dat ze my had willen helpen; niemand durfde opendlyk belyden dat hy mynen vriend was , dat ik medelyden weerdig was , en nog min dat den Koning misleyd was.. . . Om kort te zeggen , ik was den veragtften en verlaetenften onder alle de inwoonders van Pruyflèn. Zoo ik in myne martelie geftorven waer, men zoude op mynen grafsteen dit fchandelyk fchrift gehouwen hebben : Hier ligt die zynen edeldom