is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(98 >

by gelegenheid eenige van dergelyke gocbelaaryën verklaaren, opdat gylieden door deeze van anderen oordeelen kunt.

Het kostte, naar gezegd is, veel moeite, den armen vrydag tot bedaaren te brengen, en hem over te baaien, om wederom by het gebraad te gaan zitten en het fpit te draaijen. Hy deed' zulks wel ten laatfte, maar den pot zag hynog telkens met vrees, en zynen Meester, dien by thans voor een bovenmenschlyk weezen hield, met eerbiedig ontzag aan. In deezen waan wierd hy gellerkt. door de Eutopeacmjihe blanke kleur van deszelfs aangezicht en door den langen baard , welke beiden hem een geheel ander aanzien gaven-, als vrydag en zyne zwartbruine en ongebaardc ianugenooten hadden.

klaas. Eilieve! hebben de Wilden in America geenen baard ?

vader. "Neen! daarom was byna het algemeene gevoelen, dat de Natuur den mannen in America den baard geweigerd had: doch men heeft, naar men zegt, tegenwoordig ontdekt, dat zy alleenlyk daarom geenen baard hebben, omdat zy gewoon zyn, de haairen van de kin, zodra zy voor den dag komen, zorgvuldig uit te trekken.

Thans