is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel-poëzy van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 ZAMA,

'k Zal toonen dat ge my met recht uw vrind moogt heeten.

Zy omhelzen malkander. Maar, ongelukkige! mag ik uw noodlot weeten? Ons hart vind dikwils troost in zyne droefenis Als 't word ontlast voor hem die mededoogende is. Zeg my, hoe kwaamt gy hier?

F E R D IN A JS D.

'l ^ agtien jaar geleden JJat ik, op 't fchandlykst door myns vyands list beftreden» In de ongenade van myn' Koning wierd gebragt. Men hield my van een groot en fnood misdryf verdacht • Ik wierd befchuldigd van verraad en faamenzweering My was geheel geen tyd vergund tot myn verweering. Ue Konmg-zelf kreeg geen behoorlyk onderricht Van myn gewaandefchuld,of'tfchenden van myn' pligt. Maar 't vonnis was geveld. By Grooten deezer aarde Is teensgefproken woord, myn Vrind! van zo veel waarde Dat zy nooit dulden dat men hen geeve ongelyk. In 't kort: ik wierd welhaast gebannen uit het Ryk; 'k Moest my den naasten dag (hier gold geen tegenftreeven) Naar een Colonie in America begeeven : Daarheen verwees men my, en deeze fhverny Wierd nog gerekend als een gunstbewys aan my. Eeviro.

Ter zyde.

Wat zegt ge? America! ...ÓBron van ongenugten! Ach! hoeveel traanen, wat al kinderlyke zuchten,

Kost