is toegevoegd aan je favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7< VENUS MINZIEKE Hl. HOOFTSTUK.

Of 'er bepuame Middelen zyn om de Maagdom aan een Dochter weder te geven.

HttW ' /ch«Wde «n een Godvruchtige ■»- J. Docht er, die Eujiochion genaamt wiert, en haar de fchoone Schriftuurplaats uitleggende. De Maa,d vanlfrael ,s gevallen , en daar is memant die haar kan ophelpen ; zeid in een andere Taal defe felfde Woorden : Ik zal u vrypeftig ^ggen , my„ waarU Dochu pf fchoon God Almagtig ^y , zou hy „ohtatJS de M' dom met wedergeven aan een Dochter, die defelve eenmaal verloren heeft ? hy kan haar wel hare misdaad vergeven ; maar het is in zyne magt niet haar de bl.em van Maal dom, weder te geven , dat zy heeft laten plukken. In der daad daar zyn geene hulpmiddelen welG^nees-meeflers hebben konnen uitvinden , noch Konften welke de Hoeren hebben konnen bedenken , d.e haar kan doen wederkomen. Het is een Ueugd , dte eenmaal in het Leven verduiftert wort, en dle men nooit daar na weder tevoorfchyn Ziet komen. Het is een verbintenis der partyen , die , eenmaal gefcheiden zynde, nimmer weder vereenigen , gelyk zy te voren waren.

Om dat 'er geen teekenen zyn die haar klaarlyk konnen ontdekken , f„ *yn >er ook e hJ middelen die haar herftellen. Wy hebben de macht wei om die na te apen , en een vermomde Maagd , om fo te feggen , te maken ; maar wy konnen he natuurlyke met weder herftellen, dat een veel waardiger en veel koftelyker faak is.

Ik heb langen tyd twyffélachtig geweeft in myn peilujt te neemen , namentlyk of een Genees-

meefter