is toegevoegd aan je favorieten.

Koenraad Kiefer, of Aanleiding tot een verstandige opvoeding van kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(. m >

fkeër» De ¥? j>red. Ook de Y nier. koenr. De O?

pred. Ja! dé O is't, z'e daar, hebt gy de Ö t Op deeze wyze wierd 'er geraaden , tot dat alle de letters opgenomen warén, en de kindérén hadden zo doende het A BC twintigmaal opgezegd, zonder dat zy het wisten. Na verloop'van twee "dagen kenden zy het door én door. Dominé dééd hu niets meer, dan dat hy deeze oeffening met verfcheiden foorten van letters, groote, kleine, Iatynfche , ook gefchreeven letters, herhaalde. ' Nadat nu'de kinderen de letters volkomen hadden leeren kennen , het fpellen uit het hoofd reeds geleerd hadden : viel het hun gemakkelyk, om ook uit het boek te fpellen. En vermits het leezen van zelven volgt, nadat men alvoorens heeft leeren fpellen : hadden zy dit ook fpoedig weg.

Zoras de kinderen zeer goed konden leezen, ontbood de Dominé my eens byhem, de kinderen moesten my wat voorleezen, en zulks gedaan zynde , vraagde hymy : welke manier van kinderen ■ fpellen en leezen téleé'ren , komt « nu beter voor, myn lieve kief er ! 'de myne | of de oude ? De uwe , Dominé ! antwoordde