is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 SEPTEMBER 1798.

99

derhalven, het verzoek van de iRequeftrante te declineeren en te wyzen van de hand.

En zal Extract deezes gegeeven worden, zoo aan de Municipaliteit voornoemd , als aan de Rcqueftrante toe derzelver informatie refpective.

De perfoneele Commisfie beftaande uit de Burgers Kerkman , de Kempenacr en Penning, heeft ter Vergadering gerapporteerd dat zy ter voldoening aan het appoinctement Commisforiaal van 6 Auguftus I. 1. had geëxamineerd een Extraft uit de Befluiten van het Intermediair Uitvoerend Bewind van 4 Auguftus 1. ). waarby aan dit Beftuur om naar bevind van zaaken te disponeeren worden gezonden twee Requeften van Ingezetenen van Westerfchelling, daarby zich beklaagende dat op aó Maart daar bevoorens de Agenten op eene willekeurige wyze de Municipaliteit aldaar hadden vernietigd, eene nieuwe aangefteld en dezelve benevens de geheele Secretarye verplaatst naar Midfland, dat daardoor zeer veele inconvenienten waaren veroorzaakt, en de Ingezetenen in een hun wettig competersnd recht waaren benadeeld, weshalven zy verzoeken in hun wettig recht ( hun zoo willekeurig als onverdiend door Agenten die daartoe incompetent waaren ontnomen ) moogen worden herfteld, en dat zy dien ten gevolge by de eerfte verkiezing der Gemeente Beftuuren volgens de door hun goedgekeurde Staatsregeling mogten worden gewettigd om eene Municipaliteit en .tevens eenen Secretaris voor hunne plaatfe Verkiezen; dat de Commisfie voorts noch ter voldoening aan het appoinctement Commisforiaal van • 6 Auguftus had geëxamineerd een Mnfive aan den Agent van G % Ju-