is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4fk ' ar SEPTEMBER 179?.

Is geleezen eene Misfive van de Municipaliteit van Hillegersberg en Rotterban kennisgeevende dat dé afgetreede Municipaliteits Leeden aldaar, op allerlei frivole pretexten tragten uitteftellen het overleeveren van den Korten Staat van Ontvang en Uitgaaf, geduurende hunne adminiflratie gehad en gedaan, verzoekende daaromtrent voorziening.

.En.gerefolveerd deeze. Misfive by appoinctement te ftellen in handen van de Commisfie tot de Politie, om confideratiën en advis, zonder rr.' 1 fumtie.

Is geleezen dc Requeste van Johannis Cerardus temmen , wonende te Edam , daarby inftantelyk verzoekende, om als Lid der Muijicipaliteit aldaar te worden ontflageo.

En geréfoJveerd deze Requeste by appointement te ftellen in handen van de Bnrgers Kerkman en Penning >om confideratieme» advis.

In achting genomen zynde dat by Ref. van Gecommitteerde Raden , van den ia Jan. 1792, aan den Ontfanger Generaal en aan de Ontfangers derGemeene middelen is gejast om delnteresfen van de Rece- ' pisfen gefprooten uit de Heffing van den 25 nenning, welke van ie January van dat Jaar af en vervolgens ter converfie in ord.-Obligatien zouden worden, aangeboden, te voldoen op de Recepisfen tot tien verfchyndag van het Jaar, waar in de converfie zoude worden gedaan, ingeflooten; en van die betaling Jaarlyks een Lyst inteleveren ten einde daarop acte van. decharge te benomen en alsdan ter Financie de acten van rembourfement voor het Jaar daaraanvolgende, met hetmontant der ge-

con-