is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 JANUARY l?99 97

te ftellen in handen van de Commisfie tot de Policie , om cofifideratien en advis, zonder refumtie.

Is gelezen eene Misfive van Gecommitteerden, door de Gemeente van den ïlage benoemd , tot bet opneemen der Rekening 'van het Gemeente Beltuur van den Hage, van den jaare 1795 tot J798, daarby eenige elucidatie verzoekende omtrend het opneemen van voorfz. Rekening enz.

En gerefolveerd, deze Misfive by appointement re ftellen in handen van de Burgers vonden Bosch cS.y om confideratien en advis, zonder refumtie.

Is gelézen de Requeste van Hendrik DirkStobbet-eng, wonende in den Hage, verzoekende met een Adfiftentsplaats op een der Comptoiren van'sLands Colleétive Middelen te worden begunstigd.

En gerefolveerd, deze Requeste by appointement te ftellen in handen van de Commisfie van Gemeene Middelen, om daarop in tyd en wyie het nodig reguard te liaan.

De Commisfie tot de Policie, heeft ter Vergadering het volgend Rapport gedaan.

MEDEBURGERS!

Het heeft UI. behaagd, by verfcheidene marginale Apoftilles, om confideratien en advis, in onze handen te ftellen, als :

i°. Eene Misfive van A. Schild* up, Schout civi!, in den Ambachte vai^ Esfelyker en Heer Jacobsvvoude, klagende, dat de Münicipaliteit aldaar hem in gemelde Post niet wilde erkennen.

»°. Eene Misfive van Cornelis Kmpmaar, SecreraH s ris