is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadere ontwikkeling van het gefmeed verraad-

73, WOELINGEN DER

delen, waardoor men zich van eene volr

komene zegepraal verzekerde.

Thands, echter, na de blijkbaarfte woelingen des verraads, vond zich het openbaar Bewind, ondanks zich zelf, genoodzaakt, dezelven naauwkeurig gade te flaan. De keus der zaaragezworenen had zich bepaald tot eenige hoofdperfoonen , aan het flelfel der vrijheid volkomen geheiligd. Hunne bijzondere invloed op den geest hunner Stadgenooten, uit handel en bedrijf geboren, had hen in de uitvoering van dit ontwerp noodzaaklijk gemaakt. De verzekering, dat de gantfche onderneming niets misdaadigs had, dat zij enkel den dollen ijver van eenige Volksgezinden wenschte te maatigen, en den Koning te rug te geven, hetgeen de Wet hem had toegefchikt, was in hun oog voldoenend, om deze perfoonen tot deelneming hunner ontwerpen te bewegen. Ook de toeflemming derzelven fcheen hun alle hoop te geven op eenen gelukkigen voordgang. Thands moesten, overal, de nodige-voorbereidfelen Worden te werk gefield. Op alle openbaare