is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

439

zijne banicre dienden, fmeekten hem, dat hij hun toch niet wilde overlaten aan de woede van eenen vijand, die zich op hunnen grond het allereerst wilde wreeken. Ver. c in ge tor ix liet zich door hunne beden leiden: ca;sar had dit verwacht. Zijn ontwerp was , den vijand aan deze zijde bezig te houden, terwijl hij zelf zijne keurbenden elders deed zamentrekken. Hij vertoefde dus flechts twee dagen, gaf daarna het bevel over deze benden aan den jongen brutus, met last, om zijne ruiterij flechts wijd en zijd te laten Itroopen , en verliet hem , onder voorwendzel van verflerking te haaien , met belofte van binnen drie dagen terug te keeren. Maar nu begaf caesar zich met groote dagreizen naar Vienna ; Helde zich aldaar aan het hoofd zijner nieuwe ruiterij, welke hij 'er eenigen tijd te vooren had doen zamentrekken ; rukte met dezelve dag en nacht door over de grenzen der Mduers tot op den grond der Lingoners *, al ■ waar twee keurbenden overwinterden; riep van daar alle zijne overige keurbenden uit derzelver winterlegering bij een, en kwam alzoo met zijn ganfche heir te veld, alEe 4 voo-

VII.

BOEK. IX. HOOFDST.

J. voor C. 51.

ƒ. van R.

701.

* Die van angreu