is toegevoegd aan je favorieten.

Dupliek of Afscheid van Alethophilus aan Philadelphus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3'o5 EENENTWINTIGSTE BRIEF.

len, of Ur sinus woorden eene andere betekenis kunnen hebben! — Gij fehijnt ook wel gevoeld te hebben, dat Gij met Ursinus aan den grond zat, daarom fchrijft Gij: (*) „ Maar genomen 't ware „ zoo. Ursinus had met ronde klaare woorden ge„ zegd: Niemand mag zig of zijne kinderen laaten Doo„ pen , dan die zig als een zaligmakend geloovigen „ kent? Zou het daarom waar zijn? Ik meine Neen! „ En ik zou, boven Ursinus boven al, zeggen, ,, dat dit een ongerijmd gevoelen is". — Dat ftaat u vrij, Mijnheer! Maar weet Gij wel, dat Gij de boel

door een haspelt! Daar aan zoudt Gij wel doen,.

dat Gij boven Ursinus boven al eene dwaaling verwierpt. Maar Gij merkt niet, dat wij thans niet vraagen — is de leer der Formulieren waar? maar wat zeggen de Formulieren ? — En in zo verre — moogt Gij» niet —- boven Ursinus boven al — u verheffen. De vraag is toch — wat zeggen de Formulieren ? (of hunne Hellingen — waar of onwaar zijn doet tot ons oogmerk thans niets.) —Dit nu laat ik Ursinus verklaaren..

Die is de waare Man in dat geval!

Nog eens — Mijnheer! Voet bij ftek. Gij zeide

uwe leer ftemde met de Formulieren over een. Ik zeide Neen! Dierhalven wij moesten onderzoeken, wat zeggen de Formulieren. Ik heb dit door een Schrijver van dien tijd aangeweezen. Dien jaagt Gij weg, om getuigen van uw eigen maakfel (zwaarigheden) in derzelver plaats te ftellen. — Maar — laat de arme Ursinus al eens op het Jlinkbankje moeten l dan zult Gij mij evenwel nog wel willen toeftemmen, dat het veiliger is na de Geloofsbelijdenis zelve, dan na u te luisteren. Of — zullen wij niet beter doen de woorden in derzelver ge-

Wtyr-