is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundig tydschrift of verzameling van verhandelingen en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

ping wierd gehooid, waar door het lid aanftonds zeer pynlyK wierd, inzonderheid langs het agterfte gedeelte van den vóórarm. Wanneer de heer Default deezen Lyder zag, was 'er nog geene zwelling; de arm was van het lichaam verwyderd en een weinig vóórwaards gebragt, en de vóórarm half geboogen tusfchen de vóór- en agteröverkanteling in. Aan zyn onderfte en agterfte gedeelte was een tegennatuurlyk gezwel, gemaakt door het hoofd van 't ellebeen, dat agter de halve-maanswyze holte van het fpeekbeen was gevoerd. De hand was een weinig uitgerekt en naar het lichaam gekeert. De Lyder behield beftendig deeze geftalte, om dat dezelve het minst pynlyk was, het geen bleek als men het zieke deel betastte of van plaats wilde veranderen , alzoo het kind dan over hevige pyn klaagde. Vóórgelicht door de ondervinding, en dooide proeven hier boven bygebragt, had de Schryver deezer verhandeling weinig moeite om dit gebrek als eene vóórwaardfche ontwrichting van het fpeekbeen te groeten; ook was dezelve zóó kennelyks dat zy ook wierd waargenoomen door drie Leerlingen, die den heer Default verzelden. Zie hier hoe hy dezelve herftelde. Een helper hield met de eene hand den onderarm, en met de andere het onderfte einde van den vóórarm vast, derwyze, dat de eene het binnenfte en de anderen hand het buitenfte van het deel omvatte, en dat van vooren de duim beantwoordde aan de tusfchenruimte van het fpeek - en ellebeen, en de andere vingers van achteren ; met oogmerk om de twee beenderen van den vóórarm van elkander te verwyderen, ten einde dezelve evcnwydig te maaken, terwyl hy

eene