is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundig tydschrift of verzameling van verhandelingen en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C oo )

den tyd van drie maanden; niettegenfhande dat, bield de pyn aan en de zwelling wierd aanrnerjjelyker. Omtrent deezen tyd zag de Heer Defuuti den Lyder voor het eerst. Hy had toen den \ óórarm geboogen, tusfchen de vóór- en achceroverkanteling in,• de iiand was uitgeftrekt en naar het lichaam gekeerd, en het hoofd des Ellebeens ftak zeer fterk naar buiten uit. Niectegenftaande de zwelling, die nog plaats had, deed men poogingen om deeze ontwrichting te her/tellen, 't geert toen zeer waarfchynlyk was; maar dezelve waaien van geen vrucht, en men bepaalde zich nu alleen om de zwelling tegen te gaan, die dan ook binnen den tyd van agt dagen verdweenen was- In •deezen tusfchentyd wierd de Lyder van verfcheide Heelmeesters bezogt, waar van de meesttn ra idden om aan dit gebrek niets te doen en het alleen .aan den tyd overtelaaten ; welke raad gevolgd wierd; en dus bleef deeze Man van de hulp der Konst verftooken, in een tydftip datde omftan ligbeeden van dien aardt waaren, dat hy van dezelve met vrucht gebruik had kunnen maaken, en keerde naar zyn land terug, alwaar hy in denzelfden ftaat bleef, zonder gebruik van zyne hand te kunnen maaken.

V. Waarneeming. Toevallig had de eerfte Lyder, dien de heer Default, als eerfte Heelmeester, in het Hotel-Dieu zag, eene voorwaardfche ontwrichting van het onderfte einde van 't fpeekbeen. Deeze ontleeding was mede niet gekend, en alhoewel zy byna zo oud was als de voorige wierd zy gemaklyk herfteld. Deeze gelukkige uitfhg wierd veel bevordert door een beftendig gebruik van verzag-

ten-