is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van de epidemische zinkingkoorts [...] welke in de maand juny 1782. te Haarlem geregeerd heeft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i<>7

(IV. W*aarneeming.)

Eene Vrouw 'omtrent 30 Jaaren oud, en van eene zwakke gefteldheid, welke reeds vier kinderen ter waereld gebragt, en intuflchen drie miskraamen had ondergaan, verzogt myne hulp op den 8 Juny 1782, khagende over eene fteè* kende fcherpe pyn in de linker zyde van de borft,. tuflchen de 4 en 5 waaren ribben, verzeld met eene pynlyke ademhalinge , en eene geduurige koorts, droogen hoeft, hitte en dorft, haar pols was hard en incl, en de huid heet en droog.

Ik deed haar terftond eene Ader openen, waar by zy eenige verligcing bekwam; fchreef haar een dilueerend en zagt zweet-bevorderend afkooksel voor, en gebood haar veel dunne vocht te drinken.

Des avonds by haar wederom verzogt zynde, bevond ik haar erger, de pynen waaren heviger als ook de koorts, haar pois was vol en rad, de ademhaling kort en pynlyk, de hoeft lafti^er, en geen het minfte zweet; het afgetapte bloed was met eene taaije fpekachcige korft bedekt, de randen naar binnen omgekruld, en weinig Serum op hetzelve. Ik gebood eene tweede Aderlaating, liet een afvaagend klyfieer zetten, en met het gebruik van het voorgefchrevene afkookzel voortgaan.

Den 9 's morgens vond ik haar omrrent in denzelfden ftaat, en zy had geene de minfte verligting door de tweede Aderlaating bekomen; zy had twee goede ontladingen gehad door de klyfieer; en den ganfehen nacht niets geruft; klaagde zeer over hoofdpyn; geen zweet vertoonde zich over L 4 de