is toegevoegd aan je favorieten.

Kunst-oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde [...]. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J54

ONTBINDINGEN

H, zal AH =1 CF zyn, en dus moet de lyn, van H tot F getogen, als H F, gelyk de zyde A G zyn.

Het Bewys is klaar: want AN en FC zyn rechthoekig op N F, en dien volgens parallel; maar AH = CF; dus moet AC ook parallel met, en even zo lang als HF zyn.

Dit Voorbeeld, voor één der zyden gegeeven, kan voor de twee overige ook op de zelfde wyze gefchieden, en daar door de drie zyden deezer Boslchaadje worden gemeeten, waar door dan, volgens het bekende Theorema in onze Toepasfing der Algebra op de Meetkunde, pag. 63, den inhouo van het Bosch kan gevonden worden.

CVIII. VOORSTEL. Fig. 47.

Door den Opgeever.

Laat ABCDGFEden ongefchikten zevenhoekigen Zir.dplaat verbeelden, en HU de rechtlynige weg zyn, op welken de meeting gefchieden moet.

Onderltellende dan, dat reeds, door behulp van een fchuit, op eiken hoek een zichtbaare baakilok gefield is, gaat men op deezen weg afbaskenen de lyn HU; verkiezende het punt H zodanig, dat HA perpendiculair op HU zy. Zodanig gaat men voort, en zoekt de puften I, K, L, M, N, O, zulks dac de lynen, weiHe tot die punten rechthoekig zyn , juist de gefielde Baakftokken B, C, D, E ., F, G ontmoeten, gelyk de Figuur aanwvst. Voorts (lelt de Meeter zyn Inflrament, 't zy Mer.fula of Ajirolabium, op een hoek van 45° , en gfeat v&n H tot in Q, zulks dat *z H Q Azsdsè

45° zy ; dan volgt , dat ^HAQ mede : 450 zal

zyn. 'Want ^: A H Q is recht, gevoiglyk A H~: HQ.

Op de zelfde wvze nu voortwerkende, vindt hy de lengtxns KSrrrrBK, MT = CM, NÜ==rDN; IR r=n IE, LP = LF, OV= O G. Door alle deeze mectingen zyn de deelen op den Bafis, of lyn HU bekend; en dus kan nee vinden Hl 4- IK==: HK, KM, NO, en dus ook den Inhoud der Stukken

A H KB,