is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwyings-redevoering over den tegenwoordigen voor- of nadeeligen staat van het christendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 73 )

Een licht dat in den waereldkring, Door deugd en door geleerdheids trekken, Aan Utrecht tot meer roem kan ftrekken^ Daar 't in haar 't eerst belïaau ontving.

Dat U dan, Vriend, geen roem ontfta! O neen! een bron van zaligheden Vloei, daar gij flapt met vaste fchreeden, Voor U en de Uwen vroeg en lpaê!

Geluk! de bloem van Neêrlands jeugd! Nu gijze in wijsheid voor moogt lichten, En haar door nutte lesfen (lichten Op 't fpoor der Godgewijde deugd!

Zoo worde in 'teind uw werk bekroond, Met zegepalm en eerlaurieren Die eeuwig uwen fchedel fleren, In Salem, daar de Godheid woont.

JAN FREDERIK GARDNER.

AAN