Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35*

Aanhang fel ■<

van den grootften dienst zijn,om de inwendige bewijzen voorde waarheid van den Kristlijken Godsdienst te bekrachtigen en te vcrflerken. Maar met dezelven het betoog te beginnen, en ze tot het voornaamlte en belangrijkfte bewijs te neemen, fchijnt mij een groote misflag in onze Leerwijze te zijn.

BIJVOEGSEL van den VERTAALER.

Daar men het thands vooral in Daitschland onder de zogenoemde nieuwe hervormers, van welke veelen met eene ongebreidelde Geestdrift het Kristendom zoeken te outkristenen, op de waarheid der wonderwerken van jesus cn de Apostelen verricht, fchijnt gelaaden te hebben, en dezelve geheel tracht tc ondermijnen , gelijk uit de eerfte afdeeling , ter wederlegging van lessings gedachten , door den Heere rosenmuller gefchreeven, blijkbaar is, kan ik niet wel voorbij, om bij wijze van toegift het volgende ter bevestiging van de waarheid der wonderwerken hier aantehechten.

Wonderwerken zijn zulke verbanzende daaden, die, zo ze al niet tegen dc wetten der natuur ftrijdig zijn , ten' minften de kracht van alle gefchaapen weezens ganschlijk te boven gaan, en van God bcwerkftelligd worden, om daar door aan zijne woorden geloofwaardigheid te geeven. Zulke daaden heeft God door jesus kristus en de Apostelen laaten verrichten. Deeze daaden verwekten opmerking, en waaren tevens de geloofsbrieven der Godlijke gezanten: zij drukten het bekrachtigend zegel op hunne woorden, en bevestigden de waarheid

van

Sluiten