is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid.

partij ftaande hield tegen die van eene andere. Zo bleef de twistziekte voortwoeden, terwijl de oudebarbaarfcheScholastiekerij fteeds meerër veld in kreeg. (*)En zo verviel men allengs weêr op het oude Zwak, om in koenen ernst de getuigenisfen der vroeglte Kerkvaderen aan te haaien, en er eene te overdrecven waarde op te leggen. Van hier eindelijk weder het te hoog fchatten en heethoofdig voorHaan der Symbolifche boeken en algemeen aangenomen geloofregels. Van hier het den volke opdringen r om dezelven als Godlijke oirkonden te omhelzen, en blindlings te kleeven. - Van hier weder baatziekte, wangunst, heerschzucht, en dwingelandij in de Kerk.- Van hier weder blind geloof onder den gemeenen man, en.eene jammerlijke nederdrukking der edele waarheid, (f). Groo-,

(*) Verg. den Recenfent I. bl. 33—38 en Algem: Vaderl.Letteroef. VII. bl. 366 en 367. Mengelw. in eene Redevoering over de natuur der gezonde leer, van a. oerard , die hier geheel verdient geleezen te worden.

(t) Vaste aankleeving aan het ééns omhelsde, een te overdreeven vertrouwen op voornaame Man. nen, het navolgen van den grooten hoop, traagheid in het onderzoek, verbeelding van onbevoegdheid, om zelf te oordeelen, waarïh veele Leeraars het volk ten allen tijde geftijfd hebben, en eene verkeerde* onderwijsmanier , welke fteeds gehouden is, waaren tevens de bijoorzaaken, dat het blind geloof, even gelijk voor de hervorming, fchoon niet in zulken hoogen graad, weder zo veel voet kreeg, eh de waarheid zo jammerlijk onderdrukt wierd.

r 4

xvr.

EEUW.