is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'*S* Beknopte Letterkundige Gefchiedenis

XVI.

fcETJW.

Zeer veelfmart veroorzaakte dit aan verfcheiden uitmuntende en kundige Godgeleerden in den aanvang der zeventiende Eeuw, die zeer grooten rouw droegen over het allerwege te leur raaken der hemelfche eenvoudigheid, welke het beste kenmerk, en eene onfcheidbaare gezellin der zuivere Evangelieleer is, en ten allen tijde blijven moet. Deeze weldenkende en doorzichtige mannen werkten er, zo veel möoglijk was, op, om luthers en melanchthons eenvoudige leermanier weder in trein te brengen; maar te vergeefs. De kracht en het geweld der twistzucht nam hand over hand toe, en de Schoolfche Godgeleerdheid trok haaren wapperenden wimpel ftraks weêr ten hoogentop. (*)

LXXI.

(*) ProfeBo fi Protestantes, post fecesfionem a Komana ecclefia feüciter failam, misfa patrum, imprimis augustini, aucloritate , Aristoteiisque, aut aliorum fophorum principiis, concorditer in foJa explicatione S. Litterarum prafidium verte re* ligionis qilcefivisfent, mmquam tot inutiles contro■Verfiie iS? dijfenfiones inter ipfos exoritura fuisfent. Verba funt clariss. Zimmermanni in Opusc. Theol,

•P. III. pag 559 Confer. doederl. I. 1.

pag. 230. Sicilië: verba enim ipfa hic etiam reprsefentanda duximus. Nofiri Q Lutbsrani") pr»fcriptam primum a luthero et melanchthone methodum fcholasticam postliminio revocarunt, cutn invidiofi quidam homines melanchthonis modestiam accufare ccepisfent, aliique , acres in disputationibus , fefe impares fentirent retundendis jesuitaMVMtechnisetdifiinétionibus fophifiicis. Itaque toti fefe ad ingenüim fchtlarum , et formule , quam