is toegevoegd aan uw favorieten.

De voorzienigheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56 Over liet veelvuldige Ongeluk

ftige zorgen en overleggingen, onvergenoegdheid , ongeduld en duiftere zwaarmoedigheid ontftaat?

Moeten zich niet menigmaal verlichte verftanden van een (legt dorp , naar een onbei'chaafd ftadje zien verplaatzen, waar zij geen gelegenheid hebben, om toeteneemen in. kennis , waar hunne talenten noodwendig moeten jflaapen, waar zij geen verftandig mensch vinden , om meê omtegaan , en nauwlijks berigten kunnen bekomen, uit de Republiek der Geleerden ? Vordert men niet in veele landen van de kleine bezoldingen weder te rug , het weinige dat men een vernuftig brein op de lagere fchoolen gegeeven heeft ? Berooft niet thans een geheel gild van nadrukkers de vlijtige mannen van hunne boeken , en handelt onbefchaamd met deeze onegte waare ? Heeft men niet nog Vorften , dien her weinig bekommert , of in hun land de weetenfehappen bloeijcn dan niet ? Of 'er hier of daar een nuttige Geleerde is, die onderfteuning verdient ? Hebben niet veelen , die van de buitenlanders geleezen en hoog gefenat worden , de billijkfte reden om te klaagen, dat zij als de Prophete n , in hun Vaderland niet geteld worden , en bij veele anderen moeten agterftaan , die zulk een vlijt in hunne jeugd niet getoond hebben ? De dankbaare leerlingen laaten zich ook, na veele jaaren in de fchool doorgebragt te hebben , ligt tellen. Veele verdien (leli jke fchoolleeraars zouden het als een gunst aanmerken , wanneer men hun een dorpleeraars plaats , die hun beter beftaan voor hun zeiven en voor hun huisgezin kan geeven, ter belooning van veeljarigen, arbeid wilde bezorgen; en evenwel kunnen zij deeze wensch niet bekomen.

De