is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?3 LEERREDEN

niet, langs welke een ryke alle zyne goederen kan kwyt raaken?

Heeft hy die in een' hoogen ftaat gefield is, oor. Zaak, om op meer beftenuigheid te roemen? Ook niet. De gunst van eenen Vorst is fomtyds genoeg om iemand uit eenen laagen tot eenen hoogen ftaat te verheffen , maar ook eene vlaag van toorn kan hem uit de hoogte ter neder ftorten. Want (*) waar het word des Konings is, daar is heerfchappy: en wie stal tot hem zeggen, wat doet gy t Een kwaadaartig uitftrooizel van lastering kan tot zyne zee r diepe vernedering den weg baanen. De afgunst van Darius hovelingen rustte niet eer zy door hunne kunftenaryen het zoo verre gebragt hadden, dat de Koning zelf genoodzaakt werd zynen getrouwen Staatsdienaar, zynen gunfteling in den kuil der leeuwen te laaten werpen. De Prediker maakte in zynen tyd reeds deeze opmerking, (t) Ik heb knechten te paarde gezien: en Forft en, gaande als knechten op de aarde.

Ook een bloeiend huisgezin hoe talryk het moge Weezen, kan door fchielyk op eikanderen volgende fterfgevdlen in korten tyd tot eene treurige eenzaamheid gebragt worden.

Hoe veelen zyn 'er echter, die met deeze vergang. lyke dingen zoo zeer zyn ingenomen, als ofzy een beftendig genoegen konden aanbrengen!

Sommigen hebben te veel op met de fchoonheid des lichaams; het zy zy die zelve bezitten, en zich daarop verhovaardigen, zoo dat zy met verachting nederzien op anderen, fchoon die meer innerlyke waai'-

dy

CD Pred. VIII. 4. CD Pred. X. 7.