is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over. RUTH III. vs. 4—7* 225

ttierïschlievend en vaderlandlievend hart moest in die algemeene blydfchap deelen; en dit nog zoo veel te meer, wanneer hy de tegenwoordige vruchtbaarheid vergeleek met de voorafgaande fchaarsheid van de voorige jaaren, waarin de honger de overhand had gekreegen, en zoo groote verlegenheid had veroorzaakt. Het genoegen uit deeze vergtlyking geboren, moest nog vergroot worden, wanneer Boaz dien zegen aanmerkte als een aangenaam bewys, dat God met zyn volk, dat Hy met een drukkend oordeel, om deszelfs overtredingen, getuchtigd had, nu verzoend was, en met zyne gunst tot hetzelve wedergekeerd, zoo dat men blyde zingen mogt: (*) zyt uwen lande gun/lig geweest, Heer. — De misdaad uwes volks hebt Gy weggenomen : Gy hebt alle haare zonden bedekt, Sela! Gy hebt weggenomen alle uwe verbolgenheid: Gy hebt u gewend van de hiltigheid uwes toorns. Hadden de godvruchngen in Israël , vooral ook te Bethlehem , in de voorgaande benaauwdheid den Heer ernstlyk gezocht, en had Boaz met hun als een voorbidder Hem aangeloopen als een waterftroom; had hy dan geene oorzaak zich daarover te verheugen , dat hy de tegenwoordige vruchtbaarheid des lands mogt aanmerken, als een bewys van de verhooringe der gebeden, die hemelwaards waren opgezonden ? By deeze redenen kunnen anderen gekomen zyn, die zyne vergenoeging en billyke vrolykheid konden vermeerderen. By voorbeeld, indien 't weer, geduurende de geheele inzameling der veldgewasfen, zeer gewenscht was geweest ,

(*) Pf. LXXXV. 2,3, 4 111. deel. P