is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 LEERREDEN

weest; indien de naarftigheid en 't goed gedrag van zyne maajers en dienstbooden geregeld was geweest en ftichtelyk ; indien zy in vrede zonder eenige twistinge by den anderen waren geweest; indien hy befpeurde, dat zy zoo vergenoegd waren over zyn beftuur, als hy voldaan was over hun. werk en gedrag; hoe kon 't dan anders zyn , of 'smans hart moest by zulk eene gelegenheid vrolyk zyn? Daar was nog iets, dat by het eindigen van den oogst hem tot eene vrolyke nagedachtenis ftrekken kon. Hy had gelegenheid gehad en een hart gevonden om aan eene behoeftige vreemde vrouwe , eene deugdzaame weduwe, die met verlaating van haar volk en afgodendienst, den Israëlitifchen godsdienst had omhelsd, weldaadigheid te bewyzen, en daardoor ook teffens eene achtbaare Bethlehemfche weduwe te verkwikken , en dat wel beide weduwen van mannen, die tot zyn geflacht behoord hadden. Moest deeze nagedachtenis van eenen dus voleindigden oogst zyn hart niet mrvralyHeh, te meer daar hy zich in de gelegenheid geiteld zag, om van zynen vergaderden voorraad nog menig behoeftigeu in 't vervolg te zullen kunnen onderfteunen?

Vraagt iemand, waartoe is deeze vrolyke gemocdsgejleldheid van Boaz hier aangetekend ? Dit kan dienen, om aan te toonen, dat het eene bekwaame tydsgelegenheid was voor Ruth, om haar aanzoek voor te ftellen, 't welk Naomi ook met een kan in 't oog hebben gehad. Zoo ziet men in laatere tyden, dat Esther, wanneer zy eene zaak van de alleruiterfte aangelegenheid aan den koning Abasveros had voor te draagen, zich eerst alleen vergenoegt

met