is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2a8 LEERREDEN

die verwyderd is van alle vadzigheid en weelde, waardoor men voor de minfte ongemakken vervaard is. Hier uit kan men ook opmaaken, dat hy met zyne kleederen zich heeft nedergelegd.

Nu was het de tyd voor Ruth, om 't laatfte gedeelte van den haar gegeeven raad te volbrengen. Zy dan alles afgezien hebbende, kwam ftillekem in „ zonder dat iemand haar gewaar wierd, of dat de man ontwaakte; en Jloeg zyn voetdekzel op, en leide zich. Tusfehen hope en vreeze den uitllag derzaake afwachtende.

• Wat moeten wy nu van deezen raad, dien Naomi gaf en Ruth ftiptelyk in 't werk ftelde, oordeelen? Hebben beide deeze weduwen hierin wél of kwalyk gedaan ? Moeten wy haar gedrag goedkeuren of afkeuren?

Sommigen houden het daarvoor, dat zy grootelyks te berispen zyn , en zulks om meer dan ééne reede. Men vraagt:

i. Is het beftaanbaar met die ingetoogenheid en zedigheid, die eene vrouwe zoo wel voegt; dat zy zelve de gelegenheid zoekt tot het aangaan van een huwelyk; ja, zich daartoe by den man meldt om hem zelve daartoe aan te zoeken , 't gene hier Naomi raadt, en Ruth werkftellig maakt?

s. Is dat niet eene fterke verzoeking en aanleiding tot zonde, wanneer eene jonge vrouwe zich tot eenen man begeeft in ftille eenzaamheid, daar geene getuigen by tegenwoordig zyn, des nachts, wanneer hy na gehoudene maaltyd vrolyk is , en zich ter ruste heeft begeeven ;ja wanneer zy zoo verre komt,

dat