is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over RUTH III. vs. 4—7- 229

nl-at zy zich by hem nederlegt , met oogmerk om över een huwelyk met hem te fpreeken?

3. Zoo daar al geene ontuchtigheid, of bedoeld, of gepleegd is, is daar echter niet de fchyn des kwaads ? moest deeze handelwyze niet groote ergernis geeven , wanneer zy mogt openbaar worden? Liep dat niet zoo zeer in 't oog, dat Boaz zyne bekommering deswege te kennen gaf, zeggende: Het worde'niet bekend, dat eene vrouwe op den dorschvloer gekomen zy? vers 14.

4. Was het niet ook eene verongelyking van dien anderen losfer, die nader was dan Boaz, volgens het ia vers, dat zy denzelven voorbygaan, en buiten zyn weeten en toeftemming zyn recht tot de losfinge aan een' anderen overdraagen?

Wy kunnen niet ontkennen, dat deeze reedenen eenen grooten fchyn hebben; laaten wy echter, alvorens wy ons oordeel in deeze neetelige zaake bepaalen, eenige aanmerkingen maaken, om ons oordeel te bellieren, en ons voor eene voorbaarige befüsfing te behoeden,

Eene algemeene aanmerking is deeze; dat het zeer moeilyk is, over zaaken, die in den gryzen ouderdom op eenen zoo verbaazenden afiland van onze tyden, en in een land, daaf de zeden en gewoontens zoo veel van de onzen verfchillen , gebeurd zyn, een juist en naauwkeurig oordeel te vellen; om dat van eene ons onbekende onhandigheid veel kan afhangen omtrent de zedelykheid eener daad, 't welk zoo wy 't wisten, de fchaal naar deeze of geene zyde zou doen overflaan.

Laaten wy by deeze algemeene eenige byzondere P 3 'aan-