is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de geschiedenis van Ruth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 LEERREDEN

man zyne vrouwe troostelyk toefprak, zoo ziet men elders , dat de vrouwe den man door verftandige redenen tot bemoediging en hartfterking kan (trekken, in de huisvrouwe van Manoah. Wanneer des Heeren Engel aan beiden was verfcheenen, zoo was Manoah daardoor zoo zeer getroffen en ontfteld, dat hy bekommerd was voor zyn leven en voor 't haare.

O zeide tot zyne huisvrouwe; wy zullen zeker lyk flerven , om dat wy God gezien hebben. Maar zyne huisvrouwe zeide tot hem; zoo de Heer lust hadde ons te dooden, Hy hadde het brand-offer en fpys- offer van onze hand niet aangenomen, nochte ons dit alles getoond, nochte ons om deezen tyd laaten hooren [zulks] als dit is.

Maar ook beveiligt het huweiyk godvruchtige echtgenooten niet van alle verzoekingen. Hoewel hunne eensgezintheid in den Heere fommige verzoekingen afwendt, die by anderen plaats hebben, zoo zyn 'er doch andere , aan welke zy blootgefteld blyven, zoo lange de tyd der beproevinge niet is ten einde gebragt. Want fchoon godvreezende echtgenooten het eens zyn in de hoofdzaake, in de begeerte om den Heere welbehaagelyk te mogen zyn, hebben zy echter hunne menigvuldige gebreken, die hun blyven aankleeven; zy kunnen zeer verfchillende begrippen hebben omtrent verfcheidene zaaken, het zy die ontftaan uit eene zeer onderfcheidene geaartheid, uit eene merkeïyk verfchillende opvoeding, uit ingezogene en diep gewortelde voorpordeelen, of uit andere oorzaaken. Uit deeze ver-

fchil-

. O Richt. XIII. 22, 23.