is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<55 CONSULTATIEN en ADVYSEN.

Notaris, die den Teftateur niet heeft gekend, anders als op *t enkel zeggen van de Getuigen, en dat van dezelve twee Getuigen de eene fufterling, en d'andere agterkind van den geinftitueerde erfgenaam is, zo ftaat verders te onderzoeken, of fufterlingen en agterskinderen alhier in malkanders opzigt voor geloofwaardige Getuigen te houden zyn.

Deezen aangaande zal de rigtfnoer en 't vonnis moeten werden gehaald of uit de Placaten, Ordonnantiën encouftumendeezer Landen , of uit de Roomfche Regten.

Wat de Ordonnantie en Placaten betreft , zo zullen dezelve niet bevonden werden van 't geval in queftie te fpreeken.

En belangende de Couflumen van den Lande,zo zal insgelyks niet werden beweezen , by conftant en algemeen gebruik hier ingevoert te zyn, dat een Teftament gepaffeert voor een Notaris, die den Teftateur niet kent, dan op 't zeggen van de Getuigen , waarvan de een fusterling en de ander agterkind van de geinftitueerde erfgenaam is, mag beftaan.

En indien men egtef hier tegens zoude willen voorwenden, dat, terwyl de Placaten of Ordonnantiën van den Staat, de Testamentaire getuigenisfe van zodanige perfoonen niet uitdrukkelyk improbeeren, derzelver getuigenilfen over zulks aanneemelyk behoorden te zyn.

Zo dient hierop,om niet alles te zeggen , wat men deezen aangaande verder zoude kunnen bybrengen , kortelyk tot antwoord; dat indien over 't paffeeren van een Teftament een ieder als Getuigen mogten ftaan, wien 't by placaten of ordonnantiën niet uitdrukkelyk is geprohibeert, als dan ook voor valabele Getuigen zouden moeten verftrekken alle de geenen, wiens vader, moeder, grootvader, grootmoeder, zufter, broeder, of andere na. beftaande bloedverwanten by het zelve Teftament tot erfgenaam werden gefteld.

Gemerkt de' Placaten of Ordonnantiën van den Lande zulks mede niet fpecialyk verbieden, uit welke onfeilbaare en immediatelyk getrokkene confequentie de onwaarheid en abfurditeit van 't contrarie gefuftineerde aanftonds te bevatten is.

En dewyl dan de habiliteit of geloofwaardigheid der voorfz.

Ge-