is toegevoegd aan je favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454

CONSULTATIEN en ADVYSEN.

pag. 29. in. fine. en pag. 30. Groenewegen ad. 1. 5. C. de patlis convent, num. 4. 5. Leeuwen eens. forens, d. part. 1. libri. 1. cap. 12. num. 16. Confultatien. der Hollandfche Regtsgeleerden, tweede deel. 29. advis. item vierde deel. 32. advis. en vyfde deel 26. advis.

Waar tegen niet in confideratie komen kan, dat de voorzyde cornelis jansz jonker, van zyn vooroverledene vrouw maartje cornelisz tot Erfgenaam zoude zyn geinftitueert met de laft van eenige legaaten , en de erfenifte "indiervoegen ex teftamento gedefereert, nu willende repudieeren , zoude fehynen ter kwaader trouwe, en tot eluiie der gemelde legaaten zulks te doen, in welke gevallen de wetten willen , dat niettegenftaande de gedaane repudiatie, de legaaten evenwel moeten worden betaald. /. r. pr. tj §. 9. I. 27. §. uit & paffim in tit. Pand.fiquis. ■emmiffa caufa tefiamenti. ffc. Want gelyk niet ontkend kan worden , dat een geinftitueerde Erfgenaam, die ook abinteftato erven konde tot het betaalen der legaaten gehouden zoude zyn, wanneer hy de erfeniflen ex teftamento repudieerende, dezelve abinteftato kwaame aantevaarden dd. 11. zo is ook weder by de wetten geftatueert, dat zodanige verbinteniiTen de legaten geen plaatfe heeft, wanneer de geinftitueerde de erfenifte ex teftamento repudieerende, tot de goederen van de overledenen, Teftateur niet wil komen by fucceffie abinteftato, maar uit hoofde van donatie of uit eenige andere diergelyke titul het recht tot de nagelatene goederen van den teftateur zig zeiven begeert aan te maatigen, gelyk in cas fubjecT: uit kragte der Huwelykfche Voorwaarden, die nog ongekrenkt gebleven zyn ; qui omiffa caufa tefiamenti pro emtore vel pro dato, vel pro donato ,ftvs alio quolibet tU tulo, exceptis pro herede vel pro poffeffore , poffideat hereditatem a legatariis & fideicommiffariis non convenitur. tefie juris confulto in 1. ult.ff.fi quis omiffa caufa tefiamenti, &c. 't welk nog te meer in het tegenwoordige geval zyn applicatie vind, om dat het gemelde Teftament van maartje cornelis alleen fcheind gepractifeert te zyn, om door de laft van de legaaten het effefr. der Huwelykfche Voorwaarden aan haar langftlevende Man cornelis jansz jonker te beneemon, waar tegen dierhalven dezelven bevoegt, en door de wetten geauthorifeert is, zig zei ven

door