is toegevoegd aan je favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSULTATIEN en ADVYSEN. 455

door het repudieeren der erfeniffe ex teftamento te voorzien; vqL gen? hel neen in een diergebk geval gevonden word, in/. 77.£ 31. ff. de Legatis 2. daar Papinianus, handelende van een Bróeder, die verbonden zyncie naar zyn overlyden aan zyn Broeder zeker fideicommis uit te keeren, den zeiven zyn Broeder by testament tot eifgenaam hadde geinftitueert, en den zeiven verder belaft niet alken zyn eige goederen, maar ook de fideicornmisfaire aan een derde te reftitueeren, dien raad geeft aan den geinftitueerden. cn te gelyk gegraveerde Broeder", dat hy zyns Broeders erfenifte ex teftamento repudieeren zoude, en abinteftato aanvaarden, om alzo hevryd te zyn van den laft van reftitutie van die goederen, die uit hoofde van fideicommis, waar mede de overleden Broeder ten profyte van de langstlevende bezwaart w?s op de langftlevende waaren gedevolveert, daar byvoegende dat hem niet konde worden voorgeworpen, dat hy zulks ter kwaader trouwe en tot eluüe van de belaftinge, in zyns broeders tes tamente vervat, zoude doen; vermits hy dus doende alleen de verkeerde praöique van zyn Broeder, tot nadeel en reverfeennge van het fid-icommis in 't werk gefteld, deede vervallenen yerdwynen, pmdentius , inquit, fecerit, fi ex teftamento fratris hcreditatem rep-.idiaverit ff inteftati poffeffionem acceperit, me videbuur dolo feeiffe, cum fraudem exclufierit. quibus haud difftmilia con iinentur. in l. 5. 6? /. 6. §. 8. ff. fiquis omiffa. caufa tefiamenti. ah mtejt. vel alio modo.

Aldus geadvifeert binnen Leiden den 14. Febr. 1705.

(JVas getekend)

johan voet.

Gezien by de ondergefchrevenen de Huwelykfe Voorwaarden tn de ho. fde van den voorftaande Advife gemeld; voorts gelet op de vraae daar uit voorgefteld, en de advife van den Heer i rofeffor voet daar op gegeeven den 14. Febr 17 c Dunkt onder verbeteringe, by welgemelde Heere voet,'zeer

wel,