is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45<S CONSULTATIEN en ADVYSEN.

wel, en conform de bekende regten, en pratiique, geadvifeert te zyn, om redenen breder by zyn Ed. gededuceert, my daar mede in alle deelen conformerende.

Aldus geadvifeert in Amfterdam, den 20. Febr. 1705.

.{[Was getekend.')

a. van den e n d e,

CXXXI. A D V Y S.

i". Burgemeejïeren van Weesp by Ottrooy verleent zynde de magt 'om met adfiftentie van den Officier keuren te maken, mits verzoekende en bekomende aggreatie van die van den Rade en *Ree~ kening van Holland, zo volgt daaruit niet, dat Vroedfchappen van Weesp alleen of gecombineert met Burgemeejïeren keuren willende maken, zout den gebonden zyn, aan de adfiftentie van

den Officier of den Rade en Reekening van Holland.

2°. Denunciatie. deswegens aan den Officier.

30. Proces daar over ontfiaande, de koften te betaalen uit Stads cafte.

Gezien by de ondergefchrevenen, de ordonnantie en inftructie voor de Commiffaris van het binnen veer, van de Stad Weesp op de Stad Amfterdam, by de Heeren Burgemeefteren en Vroedfchappen van dezelve Stad Weesp gearrefteert 2. Febr. deezes jaars 1705, en ten overftaan van de Heeren Burgemeesteren s. van paddenburg en lamb. leeuw, gepubliceert op den 22. van dezelfde maand; mitsgaders ordonnantie op het voorfz. veer daar „bevooren 19. May 1693. by en tuffchen de refpective Gecommitteerde van de voorfchreeven refpective