is toegevoegd aan je favorieten.

Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht met betrekking tot de heeren stadhouders van Holland en Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 GESCHIED - en STAATKUNDIGE

oorfpronglyk bewaard wordt in de Archieven van het Door]. Huis van Oranje, gelyk de Heer Profesfor kluit my bericht heeft. Uit dit alies nu blykt, dat de voornoemde opdracht niets anders was, dan eene voordduring van hetzelve recht fchoon onder eenen anderen tytel.

Ook hadden de Stadhouders het recht van aanftelling van Militaire officieren, en begeeving van Militaire ambten, voorheen altyd gehad uit krachte van hun bevelfchrift, zoo dat het binnen de grenzen van hun gebied niemand vryftondt het Krygsvolk iets te beveelen, gelyk de Staten van Holland, in den jaare 1585. inhunneZWtftf/caan den Graave van leicester overgegeven, zelve beweerden (19) (*); dus behelsde ook dit mets nieuws.

En wat aangaat het recht, om Guarnifoenen in de Steden te leggen, en die te veranderen, buiten tusfchenkomst of overleg der Staten, Magiftraten, Steden , of van iemand anders , is het buiten bedenking, dat daaromtrent den Stadhouder niets gegeven wordt dan het geen hy reeds voorheen bezeten hadt. Want onder de Graaven was de gantfche zorg om bezettingen in de Steden

(19) Slingeland, Staatk. Gefchr. IV. D. bl. 114.

( * ) 't Zy my vergund hier de woorden van den Heer van slingeland zelve in te voegen. Dus zegt hy: „ De Stadhouders zyn met een altyd geweest Capitains Ge„ neraal van de Provinciën van baar Gouvernement, en is „ altyd verllaan , dat niemand buiten haar vermag direck„ telyk eenige Ordre te geeven , 'binnen de paaien van „ haar Gouvernement, aan de Militie, tot wiens befolding „ die ook daan mag: zelfs niet een Gouverneur Generaal: „ gelyk de Staaten van Holland beweerd en daandegehou-

den hebben tegen den Graaf van leicester." Nader Aantek. des Schryvers.