is toegevoegd aan je favorieten.

Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht met betrekking tot de heeren stadhouders van Holland en Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxx B IJ L A G E N.

Zyne Majt zonder der zeluer ofte Zym Stadtbouders ivete te laten vuytgaen, foe es onfe meyninge dat ghy t inhouden van onfe voorfz. voirgaende brieuen zult achtervolgen, ende egheene placcaten meer la*e" Xuïl^en Doch publiceren op den naem van Zy ne Majt dan op voergaende Supplkatie ouergegeuen ende gedehbereert m den Raedt , ende mits daer of den voorn. Stadthouder berichtende om zyn goet. duncken daerop te verwacbtene 't welck by gefchrifte zal mogen gebueren als hy abfcnt wefen ende die oirfaecke zich begeuen zal. Ende indien hy in t expediëren van dezelve placcaten, hem met uwe aduys conformeert zoe zulde die moegen laeten vuvtgaen daeronder (tellende. By den Coninck ter relatie van Zyne Mar? Stadhoudere ende prefentie van Prefident ende N ende N Raden over Hollant enz. Lieve en wel beminde. Onfe Heere God zy met V. geichreven te Brueffelen den xixen dach Octobns anno 1560.

Onderftont

AT . , MARGAR1TA. Noch lager,

VLIERDEN.

Superfcriptie. Onfen lieven en wel beminden den Prefident en Luyden van den Rade des Conincx in riouandt.

F.