is toegevoegd aan je favorieten.

Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht met betrekking tot de heeren stadhouders van Holland en Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E N. xxxi

F.

Ibid. 2de. Mentor. f°. 133. b. ernst.

A. 1561. „ Mijjiye van den Koning , of,

d. 11. Oft. „ uit deszeifs naam en gezag,

„ van den Raad van 't Gouv „ vernement Generaal te „ BrufTel, aan den Stadhou„ der f Willem van Orange] „ en den Raad van Gouver„ nementin Holland." Op het verzoek der Staten van Holland nopends het publiceeren van een Placaat wegens de wyze van beladingen te heffen door den tienden Penning,

BY DEN KONINCK.

Onfen lieuen ende getrouwen die Stadthouder Prefident ende Luyden van onfen Rade in Hollandt, faluyt ende dilectie.

_/V'zoe die Edelen ende zeffe groote Steden van onzen Lande ende Graeffcepe van Hollant reprefenterende die Staten van den zelven Lande, ons hebben doen verthoenen hoe dat achtervolgende ende vuyt iaecke van der nouennale bede ons by hen geaccordeert in den Jare xvc acht ende vyftich leftleden ende om eensdeels te mogen vervallen ende vinden die penningen alsdoen in gereden gelden opgebrocht hen van noode wefen zal voer defen lopende Jare xvc een en tzeftich op te ftellen ende doen collecteren den thienden penninck van allen onroerende goederen renten ende incommen binnen onfen voorfz. Lande van Hollant, waertoe zy geconcipieerthebben zeeckere Ordinantie daerop den felven thienden penninck geheuen ende ontfangen foude worden welcke

Or-