is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sl6 j.logger, verh. over de tekenen van den

De buikbreuk, welke het gevolg was van eene fteek in den buik, die een jong krankzinnig mansperfoon zich zeiven met een klein, fmal mesjen toebragt, en waarvan het geval ons door leurs is medegedeeld, had ook geenen breukzak, maar de volgende bijzonderheden — de daarbij geroepen Heelmeester vond flechts eene eenvoudige wond der uitwendige bekleedfelen, en verbond dezelve zonder verdere opmerkzaamheid; in twee dagen was ook deeze wond geflooten en de lijder was fchijnbaar geneezen ; dit duurde echter niet lang; weldra kreeg de lijder alle de toevallen eener beklemde breukpijn, opzwelling van den buik, beletten afgang, braaking en hik volgden elkander van trap tot trap; en hierbij was eene zacbie opzwelling ter plaatze der kwetzinge van den buik: leurs ftelde den Heelmeesrer, welke hem dit berichtte, voor, de bekleedfelen van den buik, ter plaatze hunner eerlle kwetzinge te openen, met verzekering , dat hij eene beknelde breuk tusfchen het buikvlies of tusfchen de fpieren van den buik zou vinden; de Heelmeester kon echter hiertoe niet beiluiten, en-het gevolg was, dat de lijder, na

de hevigfte toevallen, ftierf men opende

het lijk, en vond tot befchaaming van den