is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jefai* i: 4-

Jefaia 57- 3-

Jefaia 6: 13-

Jefaia 61 $,65:23

Hof.2:i

108 ISRAELS VERLOSSINGE de liefde zelfs is, dat hunne verdervende liefde, en allerfchadelykfte Vriendfchap geftoord en verbroken zou worden! namelyk, dat zy niet alle een verdorven Zaad , en Kinderen des Duivels zouden blyven, maar dat 'er zommige van hen na de verkiezinge der genade, zo veele als'er verordineerd zyn ten Eeuwigen leeven, uithetRyk des Satans zouden getrokken, wederom levendig en na Godts beeld vernieuwd, en tot Planten des Heeren zouden gemaakt worden, door de Heilverdienften van K oning Messias! en de overige, ja de grootfte hoop, zouden als verworpene in de magt des Satans gelaten worden, die als zyn 'Laad in het Zondigen hem gelyk zyn , en als getrouwe Vrienden van hem, zynen wille zouden doen, en dus als Stof zyne fpyze zouden zyn en blyven. En daarom vind men het onderfcheid tuffchen deze tweederlei Zaaden in Godts heilig Woord befchreeven, daar het eene genaamd word , D'JHö JHT Een Zaad der boosdoenders ? om dat zy uit den boozen zyn, en zynebooze werken doen ; dan worden zy genoemd , een over/peelig Zaad, een Zaad der valsbeid, ja Kinderen des verderfs , ende des Duivels ! waar tegen het andere genaamt word tSHp jnr het heilige Zaad, om dat zy door den Meffias geheiligd zyn; dan ITliT jnt een Zaad dat deREE' R E gezeegent beeft; ja zy worden genoemd ,71 bü *J3 kinderen des levendi-

gen